Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE o spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ

EUROPE CENTER s. r. o, Mierová 5523/2A, 92901 Dunajská Streda

IČO:43791107 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, Vložka číslo:  20855/T,

Kontaktné údaje: info [at] europecenter.eu (ďalej len „prevádzkovateľ“) týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov a o ich právach. „Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu (čl. 4 bod 7 GDPR).

II. Osobné údaje

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby (čl. 4 bod 1 GDPR).

III. Rozsah spracovania osobných údajov

1. „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami (čl. 4 bod 2 GDPR).

2. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

3. Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu s prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ koná v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov najmä podľa GDPR a zákona a osobné údaje, ktoré eviduje, sú:

a) používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,

b) vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,

c) relevantné pre účely, ktoré boli popísané v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely, d) presné a aktualizované, e) držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými boli dotknuté osoby oboznámené,

f) uchovávané v bezpečných podmienkach.

IV. Účel a dôvody spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha u prevádzkovateľa:

a) na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby,

b) pri plnení zmluvy s dotknutou osobou,

c) pri prijatí opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby,

d) z dôvodu splnenia právnej povinnosti týkajúcej sa prevádzkovateľa (vrátane archívnictva na základe zákona),

e) z dôvodu ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

f) z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ku ktorej je poverený prevádzkovateľ,

g) z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa či tretej strany (vrátane archívnictva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa).

V. Príslušný orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov

Hraničná 12 820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

statny.dozor [at] pdp.gov.sk

+421 /2/ 3231 3220

VI. Zhromažďovanie, uchovávanie a používanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje od dotknutých osôb za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, evidencie a prešetrenia podaných oznámení o protispoločenskej činnosti, alebo za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe v zmysle zákona. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby informácie, ktoré sa zhromažďujú a používajú, boli na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie súkromia dotknutej osoby.

2. Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe oprávnených záujmov, bude dotknuté osoby informovať o tejto okolnosti a o práve dotknutej osoby vzniesť námietky. V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ spracovať osobné údaje dotknutej osoby aj vtedy, ak mu k tomu poskytne dotknutá osoba svoj výslovný súhlas. V takýchto prípadoch bude prevádzkovateľ požadovať súhlas dotknutej osoby a bude ju informovať o práve odobrať svoj súhlas.

VII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, sídle prevádzkovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal prevádzkovateľ technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

VIII. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, vo vnútorných predpisoch prevádzkovateľa či v príslušných právnych predpisoch (najmä v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom), ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich zo zmlúv, oprávnených záujmov, ako aj z príslušných právnych predpisov.

IX. Cookies

1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú napríklad jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré prehliadač dotknutej osoby odosiela prevádzkovateľovi, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na webových stránkach prevádzkovateľa a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti.

2. Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies bude môcť dotknutá osoba navštíviť webové stránky prevádzkovateľa, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. Informácie o tom, ako sa môžu vymazať súbory cookie na vlastnom počítači, sú uvedené v pomocníkovi prehliadača alebo výrobcu koncového zariadenia. Webové stránky prevádzkovateľa môžu obsahovať aj obsah tretích strán, napríklad služby spoločnosti Facebook alebo videá portálu YouTube. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie počas návštevy dotknutej osoby webovej stránky prevádzkovateľa, a tak zhromažďovať informácie o jej používaní.

X. Poučenie

Prevádzkovateľ spracúva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR môže prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

c) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

d) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

e) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

XI. Práva dotknutých osôb

1. Ak prevádzkovateľ spracúva, alebo uchováva osobné údaje dotknutých osôb, tieto osoby môžu podľa platných právnych predpisov požiadať o nasledujúce:

a) získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov.

b) o to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) o to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, - prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

d) vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.

e) vzniesť námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – dotknutá osoba má tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

2. Všetky vyššie uvedené žiadosti budú odoslané tretím stranám v prípade, ak boli osobné údaje dotknutej osoby predmetom zdieľania s treťou stranou.

3. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám informácie a oznámenia stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov. Informácie a oznámenia môže prevádzkovateľ dotknutým osobám poskytovať písomne, vo vhodných prípadoch i elektronicky alebo ústne, ak si overí totožnosť príslušnej osoby.

4. Informácie a oznámenia poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe bezplatne. V prípade, že dotknutá osoba činí opakované žiadosti, alebo sú tieto žiadosti neodôvodnené, či neprimerané, prevádzkovateľ môže žiadosť dotknutej osoby odmietnuť alebo uložiť primeraný poplatok pokrývajúci administratívne náklady spojené s poskytnutím informácií a oznámení alebo spojené s vykonaním požadovaných opatrení. Prevádzkovateľ musí byť schopný nedôvodnosť, či neprimeranosť žiadosti dotknutej osoby doložiť.

5. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie dať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, spracováva, a ak áno, zabezpečiť dotknutej osobe prístup k týmto údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov.

6. Prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu opraviť nepresné osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, doplniť neúplné osobné údaje, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

7. Prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, týkajúce sa dotknutej osoby, ak je naplnený jeden z nasledujúcich dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, ak boli osobné údaje spracovávané na základe tohto súhlasu, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie; d) osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje sa musia vymazať na účely splnenia právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8. Prevádzkovateľ nie je povinný splniť povinnosti výmazu, ak je spracovanie osobných údajov pre neho nevyhnutné, napr. pre splnenie právnej povinnosti, ktoré vyžaduje spracovanie osobných údajov právom Európskej únie alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo pre určenie, výkon alebo obranu ich právnych nárokov a pod.

XII. Uplatnenie práv

Ak si dotknutá osoba chce uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže podať žiadosť o prístup k osobným údajom. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: info [at] europecenter.eu a následnej identifikácie dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto prevádzkovateľ zaregistruje a vybaví v zákonnej lehote. V prípade žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto bude informovaný prípadný príjemca osobných údajoch. Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok. V prípade, že si dotknutá osoba želá podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola jej sťažnosť vybavená, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu: Úrad pre ochranu osobných údajov.

XIII. Záverečné ustanovenia

Pre prípad otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov dotknutých osôb možno kontaktovať prevádzkovateľa na: email: info [at] europecenter.eu, tel.: +421 915 587 759.

Elérhetőség

Elérhetőség

Kontakt info

 • +421 (0)31 590 28 40
 • +421 915 587 759
 • info [at] europecenter.eu
 • Mierová 5523/2A
  Dunajská Streda 92901

 

Írjon nekünk! 

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
 __   __  ____  ____  _____ 
\ \ / / / ___| / ___| | ___|
\ \ / / | | \___ \ | |_
\ V / | |___ ___) | | _|
\_/ \____| |____/ |_|
ASCII art stílusban ábrázolt kód megadása.